2015 programmet

Hovedsaken i Miljøpartiet de Grønne (MDG) sin valgkamp er grønn omstilling. Norge må gå fra oljeavhengighet og overforbruk til grønne lokalsamfunn med økt livskvalitet. I denne valgkampen handler dette om å skape en bærekraftig utvikling i samfunnet vårt.

Vi er overbevist om at Norge trenger et sterkt grønt parti. Andre partier har forvaltet tilliten til norske miljøvelgere i 40 år, mens forbruket og klimagassutslippene har økt og oljeindustrien har blitt mer dominerende. Ved å stemme på MDG i Tinn, bidrar folk til å bygge et nytt grønt parti. Det unike ved De Grønne er at vi er ærlige på at miljø er viktigere enn alle andre saker. Men det betyr ikke at vi er imot næringsvekst lokalt eller nasjonalt. Tvert imot, vi mener at den norske økonomien er avhengig av at vi etablerer et bærekraftig næringsliv. Muligheter for bærekraftig utviklingen er nesten ubegrensede.

Programmet for Miljøpartiet De Grønne Tinn i 2015 er:

Drive det grønne skiftet i kommunen ved å:
1. fokusere på miljøvennlig og bærekraftig utvikling når det gjelder kommunens nye og eksisterende bygninger.
2. støtte næringslivets tiltak for utvikling av grønne bedrifter og arbeidsplasser med kunnskap og finansiering.
Dette gjør vi ved blant annet å etablere en 50% stilling for en rådgiver i grønn næringsutvikling. Rådgiver skal ha kompetanse innen innovasjon og skal blant annet søke regional og nasjonal støtte til eksisterende og nye bedrifter med grønne utviklingspotensialer.
Siden mindre enheter er mer effektive i vår kommune, vil MDG i Tinn oppmuntre til å bevare mindre enheter i næringslivet og offentlige virksomheter. Om kommunesammenslåing er nødvendig, vil vi helst diskutere muligheter med Vinje i stedet for Notodden.

MDG vil etablere en klima handlingsplan for Tinn Kommune for å være forberedt på klimaforandringer lokalt.

For å bidra til et lav-utslipp og helse-vennlig samfunn nasjonalt og globalt, vil vi:
1. kreve en bærekraftrapport med klimagassregnskap som en del av årlig budsjett og handlingsplan.
2. etablere ENØK-investeringer for kommunale bygg for å spare energi og kostnader i offentlige bygninger.
3. forby bruk av Roundup (glyfosat) og helse-skadelige plantegifter på kommunens eiendommer og langs veier.

Hvert barn og ungdom skal ha gode og trygge plasser i barnehage og skole i nærmiljøet sitt. Vi vil derfor åpne diskusjonen om å utvide anti-mobbing undervisning med bredere empatitrening.

Miljøpartiet De Grønne Tinn vil arbeide for et godt skolehagetilbud i Tinn Kommune.

Kommunen kan hjelpe til med å drive god, bærekraftig produksjon av mat i Tinn. Det kan blant annet gjøres med en lokal matordning for innkjøp i kommunens tjenester ved å
1. innføre et krav til lokal og gjerne økologisk mat i kommunens kantiner og for kommunal innkjøp av catering.
2. ha større fokus på etisk og miljøvennlig handel for kommunale innkjøp og få til Fairtrade-kommune status.

Kommunen skal også være et forbilde når det gjelder etiske valg av finansielle tjenester. MDG vil at Tinn Kommune flytter sine investeringer fra konvensjonelle bankkontoer og fond til fossil-frie fond, akkurat som det har blitt gjort for eksempel i Eid Kommune.

Nye innflyttere til Tinn skal trives i kommunen. Vi vil at nye prosjekter blir satt i gang (med lokale folk som drivkraft) som setter sammen folk fra hele samfunnet for å løse eksisterende utfordringer. Hva med parsellhager, et sykkelverksted eller et motorverksted? Kommunen kan bidra med kunnskap, lokaler og tomt.

Om transport i Tinn, MDG vil
1. bidra aktivt rundt ny sykkelstiplan for kommunen.
2. drive en kreativ prosess for å finne bedre løsninger for økt bruk av kollektiv transport og el-bil tilrettelegging både i kommunen og i regionen.

Om bruk av innovativ grønn energi lokalt, vil MDG innføre krav om at alle offentlige bygg skal knyttes til et biobrensel anlegg, vannbåren varme fra grunnen eller andre fornybare varmekilder innen 5 år.

Om byggestøtte til driftsbygninger i landbruket, vil MDG støtte tiltak for lokal matproduksjon og annen bærekraftig næringsutvikling.
·